ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH W KADRACH BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH W KADRACH BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ

Cena 280,00 zł Netto

Wkrótce nowy termin szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl


ADRESACI SZKOLENIA

Inspektorzy Ochrony Danych, pracownicy działów kadr i szkoleń, personel odpowiedzialni za funkcjonowanie ZFŚS.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie nastawione jest na zwiększenie świadomości i wiedzy związanej z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych w działach kadr, poznanie obszarów stwarzających największe ryzyko.  Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne rozwiązania pozwalające na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w ramach zatrudnienia i rekrutacji do wymogów wynikających z RODO oraz zapoznają się ze zmianami w przepisach kodeksu pracy dot. przetwarzania danych osobowych pracowników.

KORZYŚCI SZKOLENIA

Poznanie praw pracowników i kandydatów do pracy uczestniczących w procesach rekrutacyjnych i zatrudnienia oraz po ustaniu stosunku pracy;

Utrwalenie wiedzy w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych oraz zmian w przepisach Kodeksu Pracy dot. przetwarzania danych osobowych pracowników;

Podniesienie świadomości niezbędnej dla prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w dziale kadr instytucji finansowej;

Pozyskanie stosownej dokumentacji celem jej wdrożenia w zakładzie pracy;

Omówienie błędów i zagrożeń w kadrach bankowości spółdzielczej w zakresie RODO.

METODYKA

Szkolenie on-line – 1 sesja 2 godz. 

PLAN SZKOLENIA

1) Nowelizacja przepisów prawa pracy w zawiązku z RODO.

2) Rola Inspektora Ochrony Danych w Banku we współpracy z działem kadr.

3) W której części akt osobowych przechowywać zaświadczenia o niekaralności oraz kserokopię dokumentów tożsamości pracowników? 

4) Zgoda, dobra na wszystko? 

5) Obowiązki pracodawcy jako administratora danych – wskazówki praktyczne.

6) Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych pracowniczych.

7) Pozapłacowe świadczenia dla pracowników, Benefity, ZFŚS. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

Zgłoszenie przyjmowane są:

na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia. 

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Anna Stręk
Kategoria
Ochrona danych osobowych