REGULAMIN PORTALU SZKOLENIOWEGO

edu.servus-comp.pl

§ 1.

[Definicje]

1. SERVUS COMP – Servus Comp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Świętokrzyska 12/403, 30-015 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582481, identyfikująca się numerami NIP: 6772394344, REGON: 362815411, adres email: biuro@servus-comp.pl, będąca Właścicielem i Administratorem Portalu.

2. Umowa – każda umowa sprzedaży, świadczenia usług, bądź dostawy towarów, w których sprzedającym, dostawcą lub usługodawcą jest SERVUS COMP, z wyłączeniem usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu;

3. Kupujący – osoba prawna oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca zawrzeć z SERVUS COMP  Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Strony – SERVUS COMP i Kupujący.

5. Uczestnik – to każda osoba fizyczna, wskazana przez Kupującego, do uczestnictwa w oferowanych przez SERVUS COMP usługach.

6. Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Regulamin– niniejszy regulamin, określający zasady i warunki korzystania z Portalu oraz  ogólne warunki umów zawieranych przez SERVUS COMP, tj. określający prawa i obowiązki Stron Umów oraz Uczestników.

8. Usługa – przedmiot Umowy, którego świadczeniem zajmuje się SERVUS COMP (w szczególności szkolenia e-learningowe, szkolenia on-line, konsultacje, audyty).

9. Towar – przedmiot Umowy, którego sprzedażą lub dostawą zajmuje się SERVUS COMP.

10. Portal – portal szkoleniowy SERVUS COMP dostępny pod domeną www.edu.servus-comp.pl.

11. Formularz – formularz zamówienia dostępny na Portalu zarówno dla Kupujących posiadających konto na Portalu, jak i dla Kupujących niezarejestrowanych.

12. Zamówienie – oświadczenie Kupującego lub osoby uprawnionej do reprezentowania Kupującego wskazujące na zamiar zawarcia Umowy, Zamówienie może zostać złożone w szczególności na Formularzu.

§ 2.

[Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy Regulamin, określa zasady i warunki korzystania z Portalu, w tym w szczególności prawa i obowiązki związane z zakupem Usług oraz zasady i warunki sprzedaży Towarów zaprezentowanych na stronie Portalu.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu w szczególności przed złożeniem oferty lub zawarciem Umowy, Kupujący i Uczestnik powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

3. Za pośrednictwem Portalu, SERVUS COMP prowadzi sprzedaż Usług i Towarów oraz świadczy na rzecz Kupującego i Uczestnika usługi drogą elektroniczną zgodnie z ust. 4 poniżej.

4. Bezpłatnymi usługami świadczonymi przez SERVUS COMP drogą elektroniczną są: 

4.1. newsletter dla Kupujących i Uczestników,

4.2. prowadzenie poprzez Portal konta dla zarejestrowanych Kupujących,

4.3. udostępnienie Kupującym Formularza do składania zamówień poprzez Portal,

4.4. umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Portalu prowadzącego do zawarcia umowy. 

5. Kupujący i uczestnik są uprawnieni do korzystania z Portalu wyłącznie na zasadach wynikających z Regulaminu oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe zasady korzystania z Portalu wskazane zostały w § 4 Regulaminu.  W przypadku braku akceptacji postanowień Regulaminu należy zaprzestać korzystania z Portalu.

6. Regulamin stanowi integralną cześć wszystkich Umów, których sprzedawcą, dostawcą, lub usługodawcą jest SERVUS COMP przy czym, jeśli Strony wiąże odrębna Umowa, pierwszeństwo przed Regulaminem mają postanowienia tej Umowy, a odpowiednie postanowienia Regulaminu stosuje się jedynie w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z tą Umową.

7. Regulamin stosuje się w szczególności do Umów zawartych w wyniku składania przez Kupujących ofert przy wykorzystaniu Formularza.

8. Regulaminu nie stosuje się w stosunkach SERVUS COMP z Konsumentami. Jeśli Konsument chce zawrzeć Umowę z SERVUS COMP, powinien skontaktować się z SERVUS COMP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w § 1 ust. 1, w celu uzgodnienia indywidualnych warunków Umowy i trybu jej zawarcia.

9. Regulamin dostępny jest na Portalu w zakładce https://edu.servus-comp.pl/pl/content/3-regulamin, oraz pod adresem SERVUS COMP podanym w § 1 ust. 1 Regulaminu.

10. Oferty, reklamy oraz inne ogłoszenia o Usługach, w szczególności informacje podane na Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

11. Ceny określone w cennikach pochodzących od SERVUS COMP, a także ceny znajdujące się na Portalu nie są cenami wiążącymi. Są one cenami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT.

12. SERVUS COMP zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. 

13. Szczególne warunki związane z udziałem w organizowanych przez SERVUS COMP szkoleniach on-line zamieszczone są w opisie każdego szkolenia na Portalu. 

14. SERVUS COMP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Portalu. Kupujący i Uczestnik powinni poinformować SERVUS COMP o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Portalu.

§ 3.

[Rejestracja konta w Portalu]

1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Rejestracja Konta przebiega za pośrednictwem stron Portalu oraz adresu poczty elektronicznej Kupującego. Rejestracja Konta polega na poprawnym wypełnieniu formularza oraz zaakceptowaniu regulaminu. 

3. Formularz rejestracyjny należy wypełnić podając niezbędne następujące dane: 

3.1. Imię i nazwisko, 

3.2. Nazwę Banku/Instytucji/Firmy,

3.3. Adres poczty elektronicznej, 

3.4. Wybrane hasło.

4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Po zakończeniu procedury rejestracji Kupujący loguje się na Konto używając adresu email oraz ustalonego przez Kupującego podczas procedury rejestracji w Portalu hasła.

5. Użytkownik jest zobowiązany do podania w trakcie procesu rejestracji prawdziwych i aktualnych danych. 

6. Użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z Konta w Portalu. Niedozwolone jest udostępnianie Konta lub hasła osobom trzecim. SERVUS COMP nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia Konta lub hasła osobom trzecim.

7. Użytkownik ma obowiązek wykorzystywania Konta zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz działania w sposób nie naruszający praw innych Kupujących.

8. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia Konta z Portalu w każdym czasie. Użytkownik może zgłosić chęć usunięcia Konta z Portalu. np. za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w § 1 ust. 1 Regulaminu. 

9. SERVUS COMP  jest uprawniony do czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Kupującego, po uprzednim zawiadomieniu Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email powiązany z Kontem Kupującego i wskazaniu przyczyny, w przypadku gdy: 

9.1. Kupujący korzystał z Usług lub Konta w sposób naruszający postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 

9.2. Kupujący podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub w trakcie korzystania z Usług wprowadził nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane, jeśli skutkiem podania nieprawidłowych danych były lub są istotne trudności w świadczeniu Usług lub niemożność świadczenia Usług; 

9.3. Kupujący podejmował działania prowadzące do naruszenia zasad bezpieczeństwa lub zagrażające bezpieczeństwu świadczenia Usług;

9.4. Kupujący działał na szkodę SERVUS COMP lub podmiotów świadczących Usługi za pośrednictwem Portalu.

10. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach oraz nowościach w ofercie SERVUS COMP, a także ofert partnerów SERVUS COMP. W przypadku wyrażenia przez Kupującego takiej zgody SERVUS COMP może wysyłać Kupującemu biuletyn informacyjny (newsletter) na podany przez Kupującego adres email.

11. W celu skutecznego zapisania się do newsletter-a wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

12. Z otrzymywania newsletter-a można zrezygnować samodzielnie, poprzez przesłanie wiadomości z tematem „USUŃ” na adres: biuro@servus-comp.pl.

§ 4.

[Korzystanie z Portalu]

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się SERVUS COMP są następujące:

1.1. urządzenie z zainstalowanym standardowym systemem operacyjnym;

1.2. dostęp do Internetu;

1.3. zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari);

1.4. włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash;

1.5. wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie skryptów powyższych aplikacji;

1.6. aktywne konto poczty elektronicznej (email).

2. SERVUS COMP umożliwia Kupującym korzystanie z płatnych Usług zaprezentowanych na stronie Portalu. Szczegółowy opis Usług oraz wysokość opłat wskazany jest na stronie Portalu.

3. Dokonywanie zamówień na Usługi w Portalu jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

4. Zakazane jest, w ramach świadczonych przez SERVUS COMP usług drogą elektroniczną, dostarczanie przez Kupujących treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste, majątkowe prawa autorskie osób trzecich, bądź inne prawa wyłączne lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

4.1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

4.2. zamieszczanie treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy, bądź treści powszechnie uznane za obraźliwe;

4.3. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;

4.4. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

4.5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków lub substancji psychoaktywnych, bądź propagujących nadużywanie alkoholu;

4.6. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;

4.7. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę SERVUS COMP lub osób trzecich;

4.8. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści.

5. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Portalu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.

6. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczane przez siebie treści. W przypadku umieszczania przez Kupującego w Portalu treści zabronionych prawem lub niniejszym regulaminem, SERVUS COMP upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

7. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. W celu uniknięcia zagrożeń                   z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Portalu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

8. SERVUS COMP wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z Portalu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na Portal. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Kupujący nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. 

§ 5.

[Zawarcie Umowy]

1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego Usług lub/i Towarów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz zaakceptowanie Regulaminu,     z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.

2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie tj. przycisk „Kupuję i płacę”. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia z SERVUS COMP umowy.

3. Przyjmuje się, że Zamówienie jest ważne i zostało złożone skutecznie o ile:

3.1. zawiera wszystkie informacje i zgody wymagane w Formularzu lub

3.2. SERVUS COMP potwierdził przyjęcie Zamówienia.

4. Zamówienie składane przez Kupującego za pomocą Formularza stanowi ofertę zawarcia Umowy.

5. W stosunku do Usług, które nie posiadają wskazanej w cenniku SERVUS COMP lub na Portalu ceny, a zostaną zamówione przez Kupującego, cena zostanie obliczona w stosunku do rynkowej wartości Towaru lub Usługi i wskazana w fakturze pro forma, o której mowa w ustępie 5. poniżej.

6. Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem punktów poniższych, gdy Kupujący złoży Zamówienie, a SERVUS COMP potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji przy pomocy poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez konto prowadzone dla Kupującego na Portalu. Niezwłocznie po potwierdzeniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej, Kupującemu zostanie przesłana faktura pro forma. W razie wątpliwości samo przesłanie Kupującemu faktury pro forma jest rozumiane jako  potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu drugim powyżej.

7. SERVUS COMP może również potwierdzić zamówienie jedynie w części lub z zastrzeżeniem zmian warunków zamówienia. W takiej sytuacji Umowa zostaje zawarta w zakresie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia i z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez SERVUS COMP w tym potwierdzeniu.

8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 2 ust. 2 następuje z chwilą zarejestrowania się przez Kupującego na Portalu lub poprzez podanie adresu email w celu otrzymywania Newsletter-a. 

9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez złożenie SERVUS COMP sporządzonego w formie pisemnej lub przesłanego pocztą elektroniczną oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, określającego umowę, która ulega rozwiązaniu. Rozwiązanie umowy tożsame jest z usunięciem konta Kupującego.

10. Realizacja zamówienia na Usługi następuje poprzez przesłanie na adres email podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych Usług. 

§ 6.

[Płatność]

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w wysokości i w terminie wskazanym w Umowie lub na fakturze pro forma, a w przypadku nieokreślenia terminu zapłaty w powyższy sposób, w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury pro forma lub faktury VAT, zależnie które z wydarzeń nastąpiło wcześniej.

2. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy SERVUS COMP wskazany każdorazowo w Umowie lub fakturze pro forma bądź fakturze VAT.

3. Za dzień dokonania zapłaty przez Kupującego uważa się dzień uznania na właściwym rachunku bankowym SERVUS COMP zapłaty całości ceny.

4. SERVUS COMP wystawi Kupującemu fakturę VAT w dacie świadczenia Usługi lub w dowolnym innym, wybranym przez SERVUS COMP terminie, zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

5. W przypadku wskazania przez Kupującego w Zamówieniu adresu email lub przesłania przez Kupującego Zamówienia pocztą elektroniczną, faktura VAT zostanie dostarczona Kupującemu drogą elektroniczną w formie pliku.pdf (e-faktura) zgodnie rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661), na co Kupujący wyraża zgodę. 

6. W razie opóźnienia w zapłacie należności, choćby z jednej faktury pro forma lub faktury VAT, SERVUS COMP uprawniony jest do wstrzymania realizacji Umów lub części Umów jeszcze nie wykonanych do czasu całkowitej zapłaty przez Kupującego ceny Usług wraz z odsetkami.

7. Kupującemu nie przysługuje prawo do dokonywania potrąceń lub cesji wierzytelności, chyba że uzyska na to uprzednią pisemną (pod rygorem nieważności) zgodę SERVUS COMP.

§ 7.

[Odpowiedzialność i odstąpienie od realizacji zamówienia]

1. SERVUS COMP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Usługi w przypadku zdarzeń losowych oraz z powodów niezależnych od SERVUS COMP. Działania te nie mogą stanowić podstawy do składania jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego lub Uczestnika.

2. SERVUS COMP zastrzega sobie prawo możliwości odmowy udzielenia dostępu do Usług pracownikom firm konsultingowych, doradczych i szkoleniowych świadczących usługi bezpośrednio lub pośrednio konkurencyjne wobec usług SERVUS COMP, a także freelancerom, konsultantom prowadzącym działalność doradczą będącą pośrednio lub bezpośrednio konkurencyjną wobec usług SERVUS COMP.

3. Kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów zamówionej usługi również w przypadku odstąpienia od umowy, jeśli usługa została zrealizowana lub jest w trakcie realizacji w momencie odstąpienia od umowy.

4. Jeśli Towar nie zostanie odebrany lub Usługa nie mogła być świadczona z przyczyn leżących po stronie Kupującego, SERVUS COMP po wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego, 14 dniowego terminu do odbioru Towaru lub umożliwienia świadczenia Usługi, może od Umowy odstąpić w części lub w całości. Powyższe nie uchybia innym uprawnieniom SERVUS COMP przyznanym w Regulaminie.

5. W przypadku odstąpienia przez SERVUS COMP od Umowy z przyczyn określonych w ust. 4 powyżej, Kupujący zapłaci SERVUS COMP karę umowną w wysokości 50% wartości Towarów i Usług, co do których SERVUS COMP odstąpił od Umowy. SERVUS COMP uprawniony jest przy tym do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

6. SERVUS COMP odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone przez SERVUS COMP z winy umyślnej.

7. Odpowiedzialność SERVUS COMP wobec Kupującego i innych osób, z wszelkich tytułów, ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość wadliwych Towarów.

8. SERVUS COMP nie odpowiada za użycie lub wykorzystanie Towarów w sposób naruszający prawa osób trzecich w zakresie praw własności intelektualnej.

§ 8.

[Postępowanie reklamacyjne] 

1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez SERVUS COMP drogą elektroniczną w formie pisemnej lub mailowej (wysyłając je na adres lub adres elektroniczny wskazany w § 1. ust. 1 Regulaminu). Reklamacja powinna zawierać: 

1.1. oznaczenie usługobiorcy oraz jego adres lub adres email,

1.2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;

1.3. numer i datę zamówienia lub numer faktury;

1.4. uzasadnienie;

2. Reklamacje, niezawierające powyższe dane nie będą rozpatrywane.

3. SERVUS COMP dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

4. Po rozstrzygnięciu reklamacji SERVUS COMP poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).

5. SERVUS COMP zastrzega czasową niedostępności Usług, co może być spowodowane koniecznością prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych, organizacyjnych lub związanych z modyfikacją funkcjonalności Portalu, a także wystąpieniem okoliczności, które są niezależne od SERVUS COMP, w szczególności choć niewyłącznie: awarie dostawców usług telekomunikacyjnych, w tym awarie serwerów, nieprawidłowe działanie sieci telekomunikacyjnej, wystąpienie zjawisk siły wyższej.

§ 9.

[Ochrona danych osobowych i polityka prywatności]

1. SERVUS COMP przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących i Uczestników. SERVUS COMP starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności SERVUS COMP zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. SERVUS COMP sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Portalu i działalności SERVUS COMP. W ramach wdrożonej Polityki Prywatności SERVUS COMP informuje o następujących zasadach, opisanych w ust. 2.-12. poniżej dotyczących ochrony danych osobowych Kupujących.

2. Administratorem danych osobowych jest Servus Comp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Świętokrzyska 12/403, 30-015 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582481, identyfikująca się numerami NIP: 6772394344, REGON: 362815411, będąca również właścicielem i administratorem Portalu.

3. Przetwarzamy dane osobowe Kupującego i Uczestnika w następujących celach:

3.1. zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);

3.2. realizacji naszych obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO); 

3.3. marketingu i promocji naszych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO); 

3.4. w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane osobowe Kupującego i Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat. W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) do momentu jej wycofania.

5. Dane osobowe Kupującego i Uczestnika mogą być przez nas udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących oraz firmom, z którymi współpracujemy, na podstawie umowy, np. obsługujące nas biuro księgowe, firma świadcząca usługi hostingu, firma udostępniająca platformę do pracy zdalnej, prowadzenia zajęć, prezentacji, webinarów i wideokonferencji. 

6. Kupującemu przysługują następujące prawa dotyczące danych osobowych: 

6.1. dostępu do treści danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;

6.2. sprostowania  nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że Kupujący posiada prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);

6.3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku nie będziemy mogli przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Kupującego, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6.4. przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza, iż Kupujący ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

6.5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

6.6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile Kupujący uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych SERVUS COMP jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia z SERVUS COMP Umowy lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 2. ust. 4 Regulaminu. 

8. W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne i może być wycofane w każdej chwili. 

9. SERVUS COMP wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Portalu. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji statystycznych. SERVUS COMP stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy plików "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Portalu.

§ 10.

[Prawa własności intelektualnej] 

1. Servus Comp informuje, że na Portalu znajdują się materiały chronione prawem, takie jak: treści oferowanych szkoleń, wszelkie inne treści, znaki towarowe, logotypy, zdjęcia, grafiki, przyjęty układ i dobór kolorów, które stanowią przedmiot ochrony praw własności intelektualnej. 

2. Wszelkie materiały znajdujące się na Portalu, w tym treści oferowanych usług stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018r . poz.1191, z późn. zm.) i podlegają wynikającej z tych przepisów ochronie prawnej. 

3. Kupujący jest uprawniony do korzystania z Portalu oraz prezentowanych w jego ramach usługach oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na Portalu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem w ramach dozwolonego użytku osobistego lub ramach prowadzonej przez Kupującego działalności gospodarczej, zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem. 

4. Zabronione jest nagrywanie, kopiowanie, utrwalanie, udostępnianie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób udostępnionych Usług w ramach zawartej Umowy. 

§ 11.

[Postanowienia końcowe]

1. Niedopuszczalne jest powoływanie się przez Kupującego lub Uczestnika na nieznajomość Regulaminu po skutecznym, zgodnie z brzmieniem Regulaminu, złożeniem oferty lub zawarciem Umowy.

2. Kupujący zobowiązuje się informować SERVUS COMP o każdej zmianie adresu, nie później jednak niż w dniu takiej zmiany. Jakiekolwiek pismo wysłane na adres Kupującego wskazany w zamówieniu lub w Umowie jako adres do korespondencji (lub inny oficjalnie zgłoszony adres) niepodjęte przez Kupującego w terminie lub odbioru którego Kupujący odmówił, uznane będzie za skutecznie doręczone z upływem terminu, w którym Kupujący był zobowiązany odebrać pismo, albo z dniem, w którym Kupujący odmówił odbioru pisma. W razie konieczności, SERVUS COMP będzie mógł doręczyć korespondencję w inny sposób. Powyższe stosuje się odpowiednio do korespondencji elektronicznej.

3. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne w całości bądź części, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie, które najbardziej zbliżone jest do osiągnięcia celu założonego w Regulaminie.

4. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez SERVUS COMP nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania Umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez SERVUS COMP zakłócenia w funkcjonowaniu dostawców internetu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, działaniami wojennymi lub stanami nadzwyczajnymi itp.

5. SERVUS COMP zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów oferowanych na Portalu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 

6. SERVUS COMP zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

7. Wszelkie spory wynikłe w związku z interpretacją lub wykonywaniem postanowień Umowy lub Regulaminu Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla adresu SERVUS COMP wskazanego w § 1 ust. 1 Regulaminu. Postanowienia niniejszego punktu nie będą rozumiane jako zapis na sąd polubowny.

8. Regulamin i Umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową lub Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Kraków, dnia 01.07.2020 roku.