PODSTAWOWE ZASADY POSTEPOWANIA W CELU REDUKCJI ZAGROŻEŃ I ICH POTENCJALNYCH SKUTKÓW

PODSTAWOWE ZASADY POSTEPOWANIA W CELU REDUKCJI ZAGROŻEŃ I ICH POTENCJALNYCH SKUTKÓW

Cena 300,00 zł Netto

Wkrótce nowy termin szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl


ADRESACI 

Szkolenie adresowane dla Zarządu Banku, Administratorów Systemów Informatycznych, pracowników działu IT, IOD

METODYKA

Szkolenie on-line w postaci wykładu  – 1 sesja 1,5 godz. 

PLAN SZKOLENIA

1. Bezpieczeństwo systemów i aplikacji

- aktualizacje systemów operacyjnych i aplikacji na urządzeniach firmowych, korzystanie z automatycznych aktualizacji i wdrożenie scentralizowanego rozwiązania do zarządzania nimi, 

- aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i regularne skanowanie zasobów

- regularne tworzenie kopii zapasowych i krytycznych zasobów (tak online, jak i offline), z uwzględnieniem tzw. disaster recovery

-  instalowanie aplikacji wyłącznie z zaufanych źródeł ( w tym wymuszenie takiego procesu na firmowych urządzeniach mobilnych)

2. Bezpieczeństwo informacji

- klasyfikacja zasobów i ich segregacja

- bezpieczne przechowywanie informacji poufnych w odpowiednich, wydzielonych lokalizacjach

- skuteczna segmentacja sieci (separacja zasobów) 

3. Praca zdalna/ połączenia zdalne

- ograniczenie dostępu do zasobów za pośrednictwem sieci

- wzmocnione uwierzytelnianie w przypadku korzystania z protokołów pulpitu zdalnego 

- zabezpieczenie urządzeń do pracy zdalnej 

- wyłączenie możliwości dostępu do informacji przy wykorzystaniu publicznych sieci Wi-Fi

4. Zapobieganie wyciekom/ kradzieżom informacji oraz zarządzanie dostępami uprzywilejowanymi (DLP i PAM)

- monitorowanie nieautoryzowanego kopiowania, przesyłania lub pobierania danych z komputera lub serwera,  

- zarządzanie korzystaniem z kont uprzywilejowanych, polityka korzystania z kont ograniczająca uprawnienia użytkowników, kontrola kont użytkowników oraz zarządzanie dostępem uprzywilejowanych użytkowników, zasada prawa dostępu w oparciu o regułę najmniejszych przywilejów

5. Testowanie bezpieczeństwa

- regularne testowanie systemów (testy podatności/ penetracyjne)

- weryfikacja kopii bezpieczeństwa pod kątem zapewnienia ich integralności, poufności i dostępności

6. Zabezpieczenia

- wyłączanie makr, wyłączenie nieużywanego Windows PowerShell

- systemowe blokowanie witryn

- filtrowanie ruchu sieciowego, blokowanie złośliwego ruchu na urządzeniach brzegowych

- lokalne zapory sieciowe

7. Uwierzytelnianie

- wdrożenie polityki silnych haseł i ich regularnej zmiany, aktualizacja polityki w oparciu o zalecenia CERT

- uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla dostępu do krytycznych zasobów informacyjnych

- edukacja użytkowników

8. Edukacja pracowników

- szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa z naciskiem na zagrożenia takie, jak phishing i inne socjotechniki

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cybernetycznej

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

Zgłoszenie przyjmowane są:

⦁ na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

⦁ wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Andrzej Popiołek
Kategoria
Bezpieczeństwo Informacji