ROLA I OBOWIĄZKI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BANKU W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, TAJEMNICY BANKOWEJ I CYBERBEZPIECZEŃSTWA W OPARCIU O WYMOGI NADZORCZE (KNF, RODO, EBA i DORA)

ROLA I OBOWIĄZKI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BANKU W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, TAJEMNICY BANKOWEJ I CYBERBEZPIECZEŃSTWA W OPARCIU O WYMOGI NADZORCZE (KNF, RODO, EBA i DORA)

Cena 300,00 zł Netto

Wkrótce nowy termin szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz  datę  szkolenia,  dodaj  zajęcia  do koszyka i  złóż  zamówienie.  Po  złożeniu zamówienia  oraz  potwierdzeniu realizacji  szkolenia  na  podany  adres  e-mail   otrzymasz  link  do udziału  w  zajęciach  online !  Nie  musisz  instalować  żadnego  oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI 

Członkowie Zarządu Banku
Rada Nadzorcza  

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma za zadanie podnieść świadomość Zarządu Banku w zakresie odpowiedzialności wynikającej z obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz zapobiegania incydentom bezpieczeństwa, które ciążą na podmiotach przetwarzających dane. W trakcie szkolenia poruszone zostaną kwestie związane z tajemnicą bankową, bezpieczeństwem informacji i ochrony danych w Banku Spółdzielczym w oparciu Rekomendację D i wymagania normy ISO/IEC 27001. 

Podczas szkolenia uczestnicy:

  • zapoznają się z odpowiednim przygotowaniem Banku do stosowania zasad zawartych w RODO oraz Rekomendacji D, co korzystnie wpłynie na ograniczenie ryzyka nałożenia administracyjnych kar pieniężnych i odszkodowań dla osób fizycznych, 
  • nauczą się odpowiednio delegować obowiązki na pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa oraz poznają możliwości wykorzystania ich w codziennej działalności Banku,
  • opanują systemowe podejście do problemu ochrony informacji, nie tylko jak taką informację chronić, ale również, jak monitorować skuteczność wdrożonych zabezpieczeń, co uchroni Bank od strat materialnych wynikających z konieczności jej odtworzenia, przerw w działalności, a także od utraty dobrego wizerunku Banku,
  • dowiedzą się o najczęściej spotykanych zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem informacji w Banku na podstawie doświadczenia, incydentów i konkretnych przypadków naruszenia bezpieczeństwa z praktyki audytorskiej,
  • zapoznają się z praktycznymi aspektami i pojęciami związanymi z kwestiami cyberbezpieczeństwa

METODYKA

Szkolenie on-line – 2 sesje po 1,5 godz. z 15 min. przerwą 

PLAN SZKOLENIA

1. Wprowadzenie  w  tematykę bezpieczeństwa informacji w Banku Spółdzielczym

Tajemnica bankowa
Zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy
Ochrona danych osobowych
Obowiązki Banku  jako Administratora Danych Osobowych

2. Odpowiedzialność Zarządu Banku w zarządzaniu systemem ochrony informacji 

Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność karna
Odpowiedzialność wynikająca z innych przepisów niż Prawo Bankowe i RODO

4. Organizacja systemu Ochrony Danych Osobowych – praktyczne aspekty

Miejsce IOD-a w strukturze organizacyjnej Banku
Rola i obowiązki IOD-a w Banku Spółdzielczym
Cykl Deminga w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji
CYBERBEZPIECZEŃSTWO – aspekty praktyczne

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

Zgłoszenie przyjmowane są:

⦁ na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/
⦁ wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Anna Stręk
Kategoria
Ochrona danych osobowych