PERFEKCYJNY MENEDŻER - SZTUKA ZARZĄDZANIA, DELEGOWANIA I MOTYWOWANIA PERSONELU

PERFEKCYJNY MENEDŻER - SZTUKA ZARZĄDZANIA, DELEGOWANIA I MOTYWOWANIA PERSONELU

Cena 0,00 zł Netto

SZKOLENIE REALIZOWANE STACJONARNIE W SIEDZIBIE BANKU

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej Banku, menedżerów, liderów zespołów, osób na stanowisku kierownika projektów.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest skoncentrowane na przekazaniu oraz przećwiczeniu konkretnych narzędzi motywowania, podnoszenia efektywności pracy i rozwoju potencjału  pracowników. 

CEL SZKOLENIA

Świadome pełnienie roli lidera w zespole i Banku

Uporządkowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu przewodzenia pracownikom Banku.

Poznanie zadań i celów, które stoją przed liderem w różnych sytuacjach i zespołach

Skuteczne budowanie i prowadzenie zespołu do wyznaczonych przed nim celów, poznanie zasad dotyczących formułowania wizji.

Zidentyfikowanie preferowanego stylu przewodzenia oraz poznanie jego wad i zalet.

Poznanie i przećwiczenie technik wywierania wpływu na zespół pracowników.

Otrzymanie informacji zwrotnej na temat indywidualnych zasobów w kontekście wywierania wpływu.

Rozwinięcie umiejętności komunikacji z zespołem w oparciu o konkretne techniki.

Poznanie przyczyn spadku motywacji u pracowników oraz metod zapobiegania.

Rozwój swoich pracowników przez odpowiednie delegowanie, wsparcie i  właściwie dobrany styl przywództwa

KORZYSCI SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia:

dowiedzą się, jak zbudować silny i liderski zespół w Banku;

poznają swoje mocne strony w roli menedżera i ryzyko związane z kierowaniem zespołem;

opanują kluczowe umiejętności, które powinien posiadać dobry skuteczny menedżer;

poznają techniki panowania nad emocjami, kontrolowania własnych zachowań i adekwatnego reagowania na trudne sytuacje przy zarzadzaniu zespołem;

przećwiczą umiejętności potrzebne do wykonywania podstawowych zadań menedżerskich, takich jak: delegowanie, monitorowanie, motywowanie, wyznaczanie celów, budowanie zespołu, kreatywne rozwiązywanie problemów;

wymienią się doświadczeniami i poznają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ludźmi.

PLAN SZKOLENIA

1. Lider i jego misja, wizja, tożsamość: 

„Jasna wizja oznacza jasne metody”- formułowanie inspirującej wizji banku

Tożsamość oraz misja lidera i jej wpływ na zaangażowanie pracowników.

2. Siła Twojego wpływu na innych:

Wywieranie wpływu a sprawowanie władzy.

Czynniki wywierania wpływu na ludzi.

Komunikacja niewerbalna, a wywieranie wpływu,

Znajomość siebie: określenie naturalnych predyspozycji, cech osobowościowych i Twoich zasobów w kontekście wywierania wpływu na innych (poznanie siebie z wykorzystaniem standaryzowanych testów psychologicznych i informacji zwrotnej).

3. Ty a przywództwo:

Kim jest lider i jaka jest jego rola?

Od zarządzania do przewodzenia – gdzie jesteś? 

Czynniki budujące Twój autorytet w roli lidera.

Koncepcje przewodzenia innym na przestrzeni lat a Twoja praktyka.

Style przewodzenia i ich wpływ na Twój zespół.

Twój preferowany styl przewodzenia- diagnoza.

4. Różnorodność jako siła napędowa zespołu:

Identyfikacja ról w Twoim zespole.

Role w zespole a komunikacja, współpraca i przewodzenie.

Budowanie Twojego zespołu w oparciu o koncepcję ról. 

Twoja rola w zespole- autodiagnoza. 

5. Umiejętności skutecznego Lidera:

Komunikacja lidera- stawianie granic; pytania i parafraza; odmawianie; informacja zwrotna; przekazywanie trudnych decyzji; „zdarta płyta”; nagradzanie; korygowanie zachowań; rozwiązywanie konfliktów w zespole.

Motywowanie zespołu- identyfikacja przyczyn spadku motywacji; motywacja finansowa i pozafinansowa; techniki budowania motywacji do pracy. 

Rozwój pracowników- coaching i mentoring jako liderskie narzędzia służące wzrostowi pracowników.

Najczęstsze liderskie błędy.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Anna Szczepanek
Kategoria
Sprzedaż